POLITYKA PRYWATNOŚCI OPAL TOUR
Z DNIA 7 CZERWCA 2023 ROKU

1. DEFINICJE

Administrator – oznacza administratora danych osobowych, którym jest Tomasz Wawrzyńczak prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej 54/56 budynek C, kod pocztowy: 91-463, NIP: 7321264278, REGON : 472857835

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym m.in. IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.

Polityka –oznacza niniejszą Politykę prywatności.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Serwis – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.opaltour.pl

Użytkownik – oznacza każdą osobę fizyczną odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

Formularz Kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie dla osób zainteresowanych ofertą lub kierujących zapytania w innych sprawach.

2. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, Administrator zbiera Dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. W niniejszej Polityce opisano szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu.

3. KIEDY I JAKIE DANE OSOBOWE ZBIERA ADMINISTRATOR 

3.1. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Administrator zbiera następujące Dane osobowe o Użytkowniku Serwisu:

a) Przy wypełnianiu Formularza Kontaktowego i korzystaniu z usług Administratora, Administrator zbiera łącznie następujące Dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, a także ewentualne inne informacje, których podanie będzie konieczne do skorzystania z konkretnych usług Administratora.

b) W przypadku Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie newslettera Administrator zbiera następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail.

c) Za każdym razem, kiedy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu, serwery Administratora automatycznie zbierają informacje z przeglądarki internetowej lub urządzenia Użytkownika. Informacje te dotyczą: adresu IP Użytkownika i rodzaju przeglądarki internetowej (jeżeli Użytkownika korzysta z przeglądarki), numeru identyfikacyjnego urządzenia, lokalizacji (jeżeli Użytkownik ma tę funkcję włączoną), dostawcy usług internetowych lub dostawcy usług bezprzewodowych, stron przekierowujących/stron wyjściowych, rodzaju platformy, daty/znacznika czasu i liczby kliknięć, początku i końca każdej sesji, rodzaju przesyłanych Użytkownikowi materiałów marketingowych dostosowanych do jego preferencji zakupowych, przejrzanych i umieszczonych w koszyku zamówień oraz sposobu ich przeglądania.

4. SPOSÓB I OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 

4.1. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora w celu:

a) odpowiedzi na zapytanie przesłane w Formularzu Kontaktowym, na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie informacji za pomocą tego formularza, (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – Administrator przetwarza Dane w tym celu do czasu osiągnięcia celu przetwarzania (udzielenia odpowiedzi na zapytanie).

b) marketingu własnego Administratora, w szczególności poprzez: przesyłanie newslettera; przesyłanie informacji na temat rabatów, promocji, ofert specjalnych i wszelkich innych informacji marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika na takie działania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Administrator przetwarza dane w tym celu do czasu wycofania zgody przez Użytkownika;

c) wykonywania obowiązków prawnych, którym podlega Administrator, w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – Administrator przetwarza dane w tym celu przez czas wynikający z przedmiotowych przepisów prawa;

d) sporządzania analiz i statystyk – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i poprawy sprzedaży – Administrator przetwarza dane w tym celu do czasu przydatności tego rodzaju analiz i statystyk w jego działalności;

e) wykorzystania danych osobowych pozyskanych z plików cookies, zapisanych w przeglądarkach lub urządzeniach, w celu wykonywania czynności analitycznych lub statystycznych, czynności administracyjnych dotyczących świadczonych Usług, przeciwdziałania fraudom oraz śledzenia zagregowanego ruchu Użytkowników Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – Administrator przetwarza dane w tym celu do czasu wycofania zgody przez Użytkownika;

f) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw – Administrator przetwarza dane w tym celu do czasu przedawnienia roszczeń.

4.2. W przypadku nawiązania współpracy, dane Użytkownika będą przetwarzane w innych celach i w oparciu o inną podstawę prawną, o czym Użytkownik zostanie poinformowany w trakcie obsługi.

5. PRZEKAZYWANIE DAYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PODMIOTOM TRZECIM

5.1. Administrator może przekazywać Dane osobowe Użytkownika:

a) dostawcom usług i podwykonawcom oraz osobom trzecim przetwarzającym Dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie umowy o powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. dostawcom usług internetowych i platform)

b) właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA UE I EOG

6.1. Administrator przekazuje Dane osobowe poza UE I EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

6.2. Administrator informuje Użytkownika o zamiarze przekazania danych osobowych poza UE i EOG na etapie ich zbierania.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

7.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu Danych osobowych – w tym przede wszystkim do informacji o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie przetwarzanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.

7.2. Prawo uzyskania kopii Danych osobowych.

7.3. Prawo do sprostowania Danych osobowych.

7.4. Prawo do usunięcia Danych osobowych.

7.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych.

7.6. Prawo do przenoszenia Danych osobowych.

7.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych.

7.8. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych w celach związanych z badaniem satysfakcji.

7.9. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania Danych osobowych.

7.10. Prawo wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

7.11. Prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. PLIKI COOKIES

8.1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przekazywane z Serwisu i przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies pomagają Administratorowi w spersonalizowanej obsłudze Użytkownika oraz w dostosowywaniu Serwisu do potrzeb Użytkownika. Administrator umożliwia Użytkownikowi wyrażenie aktywnej zgody na korzystanie z plików cookies.

8.2. Pliki cookies Administratora mogą być plikami sesyjnymi (tymczasowe pliki cookies identyfikujące i śledzące Użytkowników w ramach Serwisu) albo plikami trwałymi (pliki cookies umożliwiające Serwisowi „zapamiętanie” Użytkowników oraz ich preferencji w Serwisie, które pozostają na komputerze Użytkownika lub urządzeniu po zamknięciu przeglądarki lub wyjściu z sesji danej aplikacji lub usługi).

8.3. Administrator wykorzystuje pliki cookies, aby:

a) zapamiętywać i wykorzystywać informacje o przeglądanej przez Użytkownika ofercie usług podczas odwiedzania Serwisu oraz konkretnych usługach zapisanych przez Użytkownika w koszyku podczas składania zamówienia;

b) poznać i zapisać preferencje Użytkownika na przyszłość,

8.4. Jeśli w przeglądarce Użytkownika włączona jest opcja wyłączenia śledzenia („Do Not Track”, DNT), Administrator nie śledzi takiego Użytkownika, nie zapisuje plików cookies.

8.5. Serwis może nie działać poprawnie, w przypadku zablokowania zapisu plików Cookie.  Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

9. DANE MOBILNE I IDENTYFIKATORY URZĄDZEŃ

Administrator korzysta z tzw. „identyfikatorów urządzeń”. Gdy Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu za pośrednictwem urządzenia mobilnego, Administrator może gromadzić, monitorować i przechowywać na takim urządzeniu mobilnym Użytkownika i/lub zdalnie przechowywać tzw. „identyfikatory urządzeń” i uzyskiwać do nich dostęp. Identyfikatory urządzeń to niewielkie pliki z danymi lub podobne struktury danych, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym Użytkownika lub są powiązane z takim urządzeniem i które umożliwiają jednoznaczną identyfikację urządzenia mobilnego Użytkownika. Identyfikatorami urządzeń mogą być dane związane z elementami sprzętowymi urządzenia mobilnego lub dane związane z systemem operacyjnym lub innym oprogramowaniem urządzenia mobilnego. Identyfikatory urządzeń mogą zapewniać Administratorowi lub zewnętrznym odbiorcom danych, informacje dotyczące tego, w jaki sposób Użytkownik przegląda Serwis i w jaki sposób z niego korzysta. To zaś umożliwia Administratorowi sporządzanie raportów i analiz oraz kierowaniu do Użytkownika spersonalizowanych treści.

10. USŁUGI ANALITYCZNE

Administrator korzysta z usług zewnętrznych dostawców usług analitycznych takich jak np. Google (przy czym Administrator może zmieniać dostawców usług analitycznych). Narzędzia analityczne zbierają informacje przesyłane przez urządzenie Użytkownika lub witrynę Administratora, w tym przez strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika, dodatki i inne informacje, które pomagają Administratorowi ulepszyć swoje usługi. Takie narzędzia analityczne służą Administratorowi do analizy sposobu, w jaki Użytkownicy wykorzystują usługi Administratora oraz do pomiaru ruchu w Serwisie (w witrynie internetowej) i preferencji Użytkowników co do korzystania z usług i produktów Administratora.

Informacje wygenerowane przez przeglądarkę internetową lub urządzenie Użytkownika na temat korzystania z Serwisu są przekazywane dostawcy usług analitycznych i są przez nich przechowywane. Dostawcy usług analitycznych będą wykorzystywać te informacje do oceny sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na witrynie internetowej lub urządzeniach mobilnych, jak również w celu świadczenia innych usług powiązanych z wykorzystaniem witryny internetowej i sieci. Dostawcy usług analitycznych mogą przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli są do tego zobowiązani przepisami prawa lub jeżeli takie strony trzecie przetwarzają dane w imieniu dostawców usług analitycznych.

Administrator zbiera i wykorzystuje dane analityczne wraz z danymi analitycznymi pochodzącymi od innych Użytkowników w sposób, który uniemożliwia ich wykorzystanie do identyfikacji konkretnych Użytkowników.

11. INFORMACJE NA TEMAT LOKALIZACJI

Kiedy Użytkownik korzysta z Serwisu, Administrator automatycznie otrzymuje informacje na temat lokalizacji Użytkownika. Administrator stosuje m. in. następujące technologie, aby określić lokalizację Użytkownika: usługi lokalizacyjne używanego systemu operacyjnego lub przeglądarki internetowej; dane z czujników znajdujących się na urządzeniu Użytkownika; informacje z GPS.

12. DANE DEMOGRAFICZNE

Administrator pozyskuje dane demograficzne i wykorzystuje je do spersonalizowania treści przekazywanych konkretnemu Użytkownikowi. Niektóre z tych informacji mogą być udostępniane przez Administratora reklamodawcom, przy czym w sposób nieumożliwiający identyfikację Użytkownika.

13. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w sposób zabezpieczony przed ich niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dane osobowe Użytkownika są chronione przez zabezpieczone sieci i są dostępne jedynie dla ograniczonej liczby osób, które dodatkowo są zobowiązane do zachowania poufności tych danych. Ponadto Administrator korzysta wyłącznie ze sprawdzonych i zaufanych podwykonawców, dostawców i podmiotów przetwarzających dane osobowe Użytkowników.

14. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce, Administrator poinformuje o tym Użytkowników, poprzez opublikowanie zmian w Serwisie. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług Administratora po wejściu w życie zmian Polityki, będzie oznaczało zgodę na stosowanie się do nich.

15. KONTAKT

15.1. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych osobowych Użytkownik może skontaktować się z Administratorem drogą poczty elektronicznej na adres email: opaltour@gmail.com, drogą tradycyjnej poczty na adres: ul. Łagiewnicka 54/56 budynek C, kod pocztowy: 91-463 Łódź lub telefonicznie: 42 657 31 56

15.2. Administrator nie jest obowiązany powołać inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem pod adresem mailowym: opaltour@gmail.com lub w sposób wyżej wskazany.

Skip to content